מידע וטפסים

מאגדים ישראליים - מגנ"ט

כללים כספיים:

 

דיווחי שעות בהקצאה למשימות:


הגשת בקשות - נספחים ב'-ה' והצדקה:

נספחי בקשות תעשייה:

 

נספחי בקשות אקדמיה:

 

 

טפסים לבקשת שינויי תקציב:

 

דוח כספי ביניים:

 

דו"ח סופי:

 

בדיקות יכולת מימון - פיננסי עצמי

 

 

 

מו"פ - רשות החדשנות, משרד הכלכלה והתעשיה

כללים כספיים:

 

דיווחי שעות בהקצאה למשימות:

טפסיס לבקשת שינויי תקציב:

 

דוח כספי ביניים:

 

דוח סופי:

 

חברות מתחילות:

 

HORIZON2020

 

EU - FP7