HORIZON2020 & FP7 & FP6 - ליווי וביקורת

התוכנית האירופית השישית (FP6), השביעית (FP7) ו-HORIZON2020 - ייעוץ כספי/חשבונאי וביקורת מו"פ

Certificate on financial statements

משרדנו מתמחה בתוכניות המסגרת האירופית. החל מהתוכנית האירופית החמישית (FP5, בה נקבע הליך הביקורת כ-PILOT), עבור דרך תוכנית המסגרת השישית (FP6), השביעית (FP7), וכיום במסגרת HORIZON2020 אנו עוסקים בליווי, ייעוץ וביקורת.

עד היום הוגשו על ידנו במסגרת התוכניות האירופאיות מאות "תעודות ביקורת". הביקורות (כמו גם הליווי השוטף) נערכות על פי הכללים שקבע האיחוד האירופי, עבור חברות תעשיה, מוסדות אקדמיה, בתי חולים ומכוני מחקר שונים. רשימת לקוחות נבחרים מופיעה מטה.

גישתנו וניסיוננו כמנהלי כספים של קונסורציומים, מאופיינים בשירות מקיף ורחב, הנסמכים על ניסיון מקיף ביותר, ובקיאות מעמיקה בכל כללי האיחוד האירופי והיבטיהם. לדעת לקוחותינו, בסופו של דבר הביקורת הנערכת על ידינו - אשר הינה הרבה מעבר לביקורת גרידא כפי שנערכת ע"י רואה חשבון חיצוני שאין זה תחום התמחותו המובהק - סייעה להם רבות במיצוי ההטבות. בהתאם שכרו את שירותינו חברות תעשייתיות מהגדולות והמוכרות, כמו גם האקדמיות המובילות.

איננו באים להחליף את רואי החשבון של החברה, אלא לטפל בנישה ייחודית בה התמחותנו מהווה יתרון בולט.

 

במסגרת התוכניות האירופאיות (FP5, FP6, FP7, HORIZON2020), סייענו בקואורדינציה כספית של מעל עשרים וחמישה (!) קונסורציומים אירופאים, בהצלחה מרובה.

במסגרת ניהול כספי זה, צברנו מומחיות בהכרת הכללים, ומעבר לכך, באופן מימוש ההטבות המוצעות ע"י האיחוד האירופי דה-פקטו. במסגרת הסיוע לקואורדינטור, ריכזנו עשרות דו"חות אשר הוגשו לתמיכת האיחוד. טופלו על ידינו בהצלחה מקרים רבים של הוצאות שלא הוכרו ע"י האיחוד (בשלב ראשון) ונתבקשנו לסייע בהכרתן לאור מומחיותנו, ע"י המצאת חומר רלבנטי או הסברים התומכים בהכרה בהוצאות.

חשוב להדגיש כי האינטראקציה עם קציני האיחוד האירופי - בהגשת דוחות, בקבלת הסתייגויות, במתן הסברים ואסמכתאות לביטול אי ההכרה בהוצאות מסוימות והיכרות קרובה מאוד עם "התורה שבע"פ" (ולא רק בכתב) - תורמת לנו ניסיון נוסף, המהווה נדבך חשוב בביקורות הנערכות על ידינו.

 

תקציב החברה בפרויקט מסוג זה מחייב חשיבה ותכנון נכונים, בכדי להבטיח מימוש ההטבות להן זכאית החברה עקרונית. מאחר ומיצוי התביעה, במסגרת הכללים וההנחיות, הינו מיעדי החברה העיקריים, כל הוצאה הניתנת לתביעה, ולא מגיעה לכדי כך, יורדת לטמיון.

 

אחד הנושאים המהותיים בתחומים בהם אנו עוסקים בתוכניות האירופיות (FP5, FP6, FP7), הוא עריכת חישובי תקורה במו"פ, בהתאמה לעקרונות האיחוד. עד כה ביקרנו תחשיבים רבים כאלה, בעיקר עבור חברות תעשייתיות מהגדולות במשק.

לחישוב התקורה נודעות השלכות מהותיות על גובה התמיכה במו"פ, ומכאן חשיבות הטיפול בנושא זה באופן מקצועי ומקיף מחד, תוך התאמה לכללי האיחוד האירופי, מאידך.

 

תכולת הביקורת מתייחסת למכלול נושאים, שניתן לאפיין את עיקרם כדלקמן:

  • אופן הרישום החשבונאי הנכון, והתואם את מדיניות החברה הספציפית, אל מול עקרונות האיחוד.
  • הנחייה פרטנית בכללי ההכרה בהוצאות ספציפיות בתחום השכר, קב"מ, חומרים וכו'.
  • טיפול יסודי בנושאי התעסוקה, דיווח שעות והקצאתן למשימות, כולל עלות שעה מכסימלית.
  • אפשרויות תביעת עלויות סוציאליות שונות.
  • הגשת דוחות הביצוע ועריכתם לאחר מיסוד מערכת דיווח מאורגנת וממוחשבת בספרי החברה (אנו נכונים להעמיד לרשות החברות קבצים ייעודיים שפותחו על ידינו לצורך ריכוז העלויות בפרויקט בתוכנית השביעית - FP7 או HORIZON2020).
  • אפשרויות המרה ליורו.
  • סיוע בעריכת תחשיבים לעניין התקורה בפועל במו"פ (במידה וזהו המסלול אותו בחרה החברה).

 

ראויה לציון היא ההחמרה המהותית בדרישות הביקורת החל מהתוכנית השביעית (FP7). יחד עם זאת, עלות "תעודת ביקורת" הינה עלות מוכרת (Eligible cost) ונתמכת ע"י האיחוד האירופי, בשיעור תמיכה של 100%.

מניסיוננו - כמו גם מניסיון לקוחותינו שכבר עברו ביקורות מטעם האיחוד האירופי עצמו - הכרות טובה עם הכללים מחד, ועם הפרקטיקה הקיימת מאידך, תוך עמידה על המשמר כי אכן מיושמים כללי התוכנית כנדרש, מסייעים רבות לכל החברות והאקדמיות בהפחתה משמעותית של הסיכון הכרוך באי-הכרה בהוצאות שהוגשו.

 


philips
 IEC  

 

 

Compedia

 

   Tel-Aviv Yafo
maccabi_eng logo11  Hy Labs
   CEVA DSP
 
 whitewater
 

מרכז וולקני